Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

Als u de fundering meeverzekert moet u hier wel rekening mee houden in de opgave van het verzekerd bedrag.

Extra kosten na schade

U bent verzekerd voor de bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de redelijke kosten die u moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het natuurlijk gaan om schade die mogelijk verzekerd is op uw verzekering. Ook de kosten van de Stichting Salvage en de kosten voor deskundigen zijn verzekerd.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade.

Extra informatie

Uitzondering hierop is schade door storm, tenzij de schade is veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van het gebouw.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld lichtreclame en zonwering, vergoeden wij in bepaalde gevallen wel. Voor de exacte dekking verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Voor de exacte dekking bij waterschade verwijzen wij u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van onder meer het verzekerde bedrag. Het eigen risico staat altijd vermeld op uw polis.

Afspraken

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, kan dit gevolgen hebben voor uw schadeuitkering. Check daarom goed de clausules die overeengekomen zijn bij de totstandkoming van de polis.

Leegstand

U bent slechts beperkt verzekerd als uw pand wordt verbouwd, is gekraakt, of langer dan drie maanden aaneengesloten niet gebruikt wordt. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.