Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt onder meer schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden wij op basis van herstelwaarde. Is de schade niet te repareren dan  vergoeden we op basis van nieuwwaarde of dagwaarde als de huidige waarde een nader genoemd percentage of minder van de nieuwwaarde is. Goederen worden vergoedt op basis van kostprijs of vervangingswaarde.

Extra informatie

Voor de exacte omschrijving van de schaderegeling verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld het vullen van de blusapparaten na gebruik.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering, mits het bedrag hiervoor is opgenomen in de te verzekeren bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade door wissen of vervorming van informatie in elektronische systemen of op informatiedragersof  verlies van data op informatiedragers en de daardoor ontstane extra kosten is niet verzkerd.

Glas

Het glas is niet meeverzekerd, met uitzondering van spiegels en wandversieringen.

Extra informatie

Indien u een dekking voor het glas wenst, kunt u hiervoor een losse glasverzekering sluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Voor de exacte dekking bij waterschade verwijzen wij u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van onder meer het verzekerde bedrag. Het eigen risico staat altijd vermeld op uw polis.

Afspraken

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, kan dit gevolgen hebben voor uw schadeuitkering. Check daarom goed de clausules die overeengekomen zijn bij de totstandkoming van de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.