Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als gevolg van ongevallen die verzekerde(n) overkomen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw bedrijf of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf zoals bedrijfsuitjes. Dit wordt alleen vergoed als uw bedrijf als werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de verzekerde(n).

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de schade als gevolg van een ongeval die verzekerde(n) overkomen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw bedrijf of activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf. Maar, alleen als u als werkgever op grond van artikel 7:658 BW (schending zorg- en instructieplicht) niet aansprakelijk bent voor de schade.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is standaard € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 3 x het verzekerde bedrag per gebeurtenis uit. De uitgebreide dekking kent een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- als maximum per gebeurtenis. Ook voor de uitgebreide dekking geldt dat wij nooit meer dan 3x het verzekerd bedrag uitkeren.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € {00.000}. {Nadere uitleg of specificatie}

Verzekerden

Verzekerd zijn:

- uw werknemers

- DGA’s met een minderheidsbelang in het bedrijf

- Zzp’ers die als werknemer worden gezien

- ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en dergelijke. Deze groep is omschreven in artikel 7: 658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

- vrijwilligers die in uw administratie voorkomen.

Schade met of door een motorrijtuig

De verzekerde is verzekerd voor schade als bestuurder of als in-/opzittende van een motorrijtuig. Maar alleen als de schade niet verhaald kan worden op een motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade aan het motorrijtuig

De verzekerde is verzekerd voor schade aan het door hem bestuurde motorrijtuig waarvan hij eigenaar of houder is. Is de schade aan het motorrijtuig op een cascoverzekering verzekerd? Dan betalen wij alleen:

• Het verlies aan korting voor schadevrij rijden voor maximaal drie jaar.

• Het eventuele eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen onder andere niet voor schade die is veroorzaakt als de bestuurder van het motorrijtuig:
  • - tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • - meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een auto te besturen.
  • - weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.

Geldig rijbewijs

Wij betalen geen schade die is ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het motorrijtuig dat hij bestuurde of als hem de rijbevoegdheid is ontzegd.

Opzet

Wij betalen niet voor schade die is veroorzaakt door eigen opzet of roekeloosheid van de verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen niet voor schade aan een door een verzekerde bestuurd motorrijtuig waarvan hij of zij geen eigenaar of houder is.

Eigen risico

Voor zaakschade geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis, behalve als er ook sprake is van personenschade.

Voor schade aan een motorrijtuig geldt een eigen risico van € 1.000 per gebeurtenis.

Verhaalbare schade

Wij betalen niet voor een schade als de verzekerde bestuurder, inzittende of opzittende is van een motorrijtuig en de schade verhaald kan worden op een motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Verplichte autogordel of bromfiets- of motorhelm

Draagt een verzekerde de verplichte autogordel of bromfiets- of motorhelm niet als hij schade krijgt? Dan kan er sprake zijn van eigen schuld. In dat geval kan de schadevergoeding worden beperkt.

Extra informatie

Als er een ontheffing geldt voor het dragen van de gordel of helm, dan geldt deze beperking niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.