Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade. Ook een garage op een ander adres.

Verzekerd bedrag

Er is geen maximaal verzekerd bedrag. U bent dus nooit onderverzekerd. In sommige gevallen geldt wel een maximumvergoeding. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden. 

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. Het lekslaan van isolatieglas is ook verzekerd. De ruit mag dan niet ouder zijn dan 10 jaar.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. Voor planten, bomen en struiken betalen wij maximaal € 50.000,-. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal € 1.000,- voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Bij leegstand geldt dat er bij diefstal sprake moet zijn van braak. Is uw woning meer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade door diefstal, vorst en vandalisme niet verzekerd. En is de woning meer dan 2 jaar onbewoond dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Bij verbouwing betalen we niet voor schade door bemaling, graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden. Ook niet voor schade door neerslag wanneer het pand niet dicht is en daardoor waterschade ontstaat. We betalen ook niet bij schade door het niet nakomen van wettelijke regels en richtlijnen.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder leest u een aantal voorbeelden waarvoor u niet verzekerd bent. Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog niet niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld keren we niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slijtage of contstructiefouten. 

Extra informatie

Schade door overstroming is gedekt als dat het gevolg is van overstroming of doorbreken van niet primaire (secundaire) waterkeringen. Schade door overstroming als gevolg van hevige lokale neerslag is verzekerd. 

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de binnenkant van uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Extra informatie

Schade door graffiti aan de buitenkant van uw woning en bijgebouwen of aan de erfafscheiding is niet verzekerd.

Langzaam werkende invloeden, uitzetten, krimpen en scheuren

Schade door langzaam werkende invloeden is niet verzekerd. Bijvoorbeeld het verkleuren van schilderwerk door de zon of houtrot door een verandering van het grondwaterpeil. Ook is schade door uitzetten, krimpen of scheuren niet verzekerd. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld schade aan muren, plafonds, daken, vloeren of funderingen.

Roekeloosheid, merkelijke schuld en illegale activiteiten

Schade die ontstaat of verergert door roekeloosheid of een ernstige mate van schuld (= merkelijke schuld) is niet verzekerd. Ook is schade door illegale activiteiten en alles wat daarmee te maken heeft, niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd. Schade door vocht dat door de muren komt en schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Eigen risico

Bij schade door storm hebt u een eigen risico van € 250,-. Dit eigen risico geldt niet bij alleen schade aan glas in ramen of deuren.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Verbouwen en leegstand

Als de woning wordt verbouwd, of u woont tijdelijk niet in de woning (de woning staat leeg) is schade door diefstal en vandalisme alleen verzekerd als er braakschade te zien is aan de buitenkant van de woning.

Glas in hobbykassen of broeikassen

Is niet verzekerd.

Tuin

Voor planten, bomen en struiken in de tuin betalen we maximaal € 50.000,-. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal € 1.000,- voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade, via de Interpolis App of telefonisch via (013) 580 12 34. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. 

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert. Zorg dat u het goede aantal personen doorgeeft. Klopt de gezinssamenstelling niet? Dan kan het zijn dat u minder krijgt uitgekeerd bij schade. U moet doorgeven als u verhuist of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade
houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00.