Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten die u moet betalen als u uw reis plotseling moet uitstellen of annuleren. U krijgt ook een vergoeding als u uw reis moet afbreken.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan de belangrijkste verzekerde annuleringsredenen. In alle gevallen moet de gebeurtenis die aanleiding geeft tot annuleren plotseling en onvoorzien ontstaan zijn nĂ¡ het afsluiten van de verzekering.

Gezondheid

U bent verzekerd bij overlijden, een ziekte of een ongeval waardoor een verzekerde niet op reis kan. Ook bij overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van een persoon om wie u erg veel geeft. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen, u moet onverwacht geopereerd worden of u wordt onverwacht opgeroepen voor een donororgaan.

Familie

U bent verzekerd bij annulering door overlijden, een ernstig ongeval of een ernstige ziekte van een persoon om wie u erg veel geeft. Bijvoorbeeld: familielid of beste vriend.

Werk

U bent verzekerd als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan heeft gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. In de polisvoorwaarden staat wanneer u daar recht op heeft.

Woning

Wij keren uit als u de reis moet annuleren omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt of uw nieuwbouwwoning op een ander moment opgeleverd wordt. Of als u een grote schade heeft aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u losse onderdelen van uw reis geboekt? En valt er een onderdeel uit door een verzekerde annuleringsreden? Dan bent u verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Er is geen dekking bij ernstige conflicten, atoomkernreactie, fraude en het niet nakomen van de polisvoorwaarden. Ook is er geen dekking als de reden van annulering op het moment van aanvragen van de verzekering al bekend of te voorzien was.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of gewapend conflict in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Medische behandeling

Er is geen dekking als een verzekerde zijn reis annuleert die als doel had om medisch behandeld te worden.

Opzet

Er is geen dekking bij annulering of afbreking van de reis als er sprake is van opzet, het gebruik van bedwelmende stoffen en het plegen van een misdrijf.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit verzekerd als uw reisgenoot volgens de voorwaarden van zijn verzekeraar mag annuleren. En alleen als u daardoor alleen moet reizen.

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal in de wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een schade altijd zo snel mogelijk bij onze alarmcentrale via +31 (13) 462 04 62. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt na het afsluiten van de verzekering uw premie via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum en eindigt op de einddatum die op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt automatisch op de einddatum die op het polisblad staat.