Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering? Bijvoorbeeld van het UWV. Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.Ook is het loon dat u per werknemer kunt verzekeren gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) bijvoorbeeld zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wij vergoeden dan ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding bij ziekte van een werknemer. U blijft met uw werknemer eindverantwoordelijk. Hierbij gelden de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

Wet verbetering poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw werknemer) zelf eindverantwoordelijk voor de re-integratie.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we dat niet uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beinvloedt dat de uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij deze verzekering hoort een contract met een gecertificeerde arbodienst. Geef ziekmeldingen of herstelmeldingen altijd zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

U heeft geen apart contract met een geregistreerde bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst nodig.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is (u kiest uit een aantal mogelijkheden). In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij deze verzekering hoort een contract met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons  door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Voor deze werknemers begint de dekking zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand. Betaling gaat via automatische incasso.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de brutolonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen.