Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

De WGA-uitkeringen die het UWV aan uw (ex-)werknemers betaalt en waarvoor u aansprakelijk bent.

Extra informatie

U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

We betalen mee aan maatregelen die wij adviseren voor re-integratie van langdurig zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Onze juristen gaan namens u in bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV. Zij doen dit als zij een kans op succes aanwezig achten.

Extra informatie

En als de verwachte baten hoger zijn dan de kosten.

Ziektewetmanagement

Als u ziektewetmanagement meeverzekert voeren wij voor u de taken uit die bij de Ziektewet horen.

Extra informatie

Zoals uw taken uit de Wet verbetering poortwachter.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt uw bedrijf 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken. Wij volgen het UWV. Als het UWV de WGA-uitkering als gevolg van een sanctie stopt of verlaagt, dan doen wij dat ook.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Zowel u als wij kunnen de verzekering opzeggen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Wij verzekeren ook de WGA-uitkeringen aan uw (ex-)werknemer buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt u aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Zieke werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Extra informatie

U moet uw werknemers aanmelden binnen 90 dagen nadat zij in dienst zijn gekomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Uw premie hangt af van de individuele werknemergegevens. En van het premiepercentage.

Extra informatie

Relevante individuele werknemergegevens zijn bijvoorbeeld het type dienstverband en het jaarloon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1 vol kalenderjaar. Ook is een looptijd van 3 kalenderjaren mogelijk. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U hoeft de verzekering niet op te zeggen. De verzekering eindigt op de einddatum op de polis. Wij sturen u ruim voor de einddatum een verlengingsvoorstel. Na de eerste verlenging kunt u de verzekering elke dag stoppen. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

Als we met u bij verlenging een nieuw contract sluiten langer dan 12 maanden, dan kunt u de verzekering niet tussentijds stoppen.