Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als zelfstandige met of zonder personeel of directeur-grootaandeelhouder van inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

U ontvangt een maandelijkse uitkering als u arbeidsongeschikt wordt.

Uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van het door u gekozen verzekerd bedrag en het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Het maakt niet uit hoeveel uw inkomen daadwerkelijk daalt door uw arbeidsongeschiktheid.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte of een ongeval, ook als dat buiten het werk gebeurt.

Criterium arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheid stellen we vast op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u de werkzaamheden die bij uw beroep horen nog kunt uitvoeren. Daarbij houden we rekening met mogelijke aanpassing of verschuiving van taken die u al deed.

Wanneer keren we uit?

Als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u ook voor een hoger percentage kiezen.

Preventie en re-integratie

Wij bieden diensten die u helpen om gezond of aan het werk te blijven. Bij arbeidsongeschiktheid zoeken we samen met u naar oplossingen, zodat u weer aan het werk kunt. U krijgt een vaste contactpersoon.

Zwangerschapsuitkering

Na uw bevalling ontvangt u een zwangerschapsuitkering van 16 weken minus de eigenrisicoperiode.

Keuze: uitkering laten stijgen met een indexcijfer

U kunt uw uitkering elk jaar laten aanpassen aan de inflatie. De uitkering stijgt dan met 2% of 3%, of met het prijsindexcijfer, maar nooit meer dan 4% per jaar.

Wat is niet verzekerd?

Arbeidsongeschiktheid niet medisch vast te stellen

De arbeidsongeschiktheid moet medisch objectiveerbaar zijn. Dit betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend, deze onder een medische erkende diagnose kan worden gebracht en er overeenstemming is tussen artsen over de diagnose.

Algemene uitsluitingen

In sommige gevallen krijgt u nooit een uitkering. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt. Of de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt. Of de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door overmatig gebruik van alcohol of drugs.

Bestaande klachten

Arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak bij de start van de verzekering is uitgesloten. Bijvoorbeeld rugklachten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Premie-achterstand

Als u niet op tijd betaalt, bestaat er mogelijk geen recht op uitkering. De verzekering kan zelfs helemaal stoppen.

Eigenrisicoperiode

De eigenrisicoperiode is de periode waarin u wél arbeidsongeschikt bent, maar nog géén uitkering krijgt. Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u hoe lang deze periode is: 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden.

Zwangerschapsuitkering

U ontvangt geen zwangerschapsuitkering als de vermoedelijke bevallingsdatum binnen 1 jaar na de ingangsdatum van de verzekering is. Of als de zwangerschap korter dan 20 weken duurt.

Bij arbeidsongeschiktheid verlagen wij uw zwangerschapsuitkering met uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Als u voor een langere periode naar het buitenland gaat, dan moet u dit bij ons melden. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen onder meer over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en of wij uw aanvraag voor uw verzekering accepteren.

Tijdens de looptijd van de verzekering is het belangrijk om arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, veranderingen in werkzaamheden, beroep of bedrijf direct bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand, kwartaal of eenmaal per jaar via automatische incasso.

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het beroep, de bedrijfswerkzaamheden, de eigenrisicoperiode en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint als de verzekering in gaat. Dat is als wij uw aanvraag en gezondheidsverklaring hebben beoordeeld en geaccepteerd. Na het moment van aanvragen krijgt u tijdelijk een gratis dekking voor arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ongeval. De verzekering stopt automatisch op de eindleeftijd. Die is uiterlijk op uw 68e verjaardag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks per e-mail of per post opzeggen. Er is geen opzegtermijn.