Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines. Deze verzekering vergoedt ook schade aan uw voorraden.

Extra informatie

Onder spullen verstaan wij niet de vaste inrichting van het gebouw.

Wat is verzekerd?

De inventaris en voorraad in het gebouw op het risico-adres dat op uw verzekeringsbewijs staat.

Extra informatie

Er zijn uitzonderingen. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Inventaris en voorraad

Bij inventaris vergoeden we op basis van dagwaarde, U kunt ook kiezen voor nieuwwaarde. Bij voorraad vergoeden we op marktwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Kosten om schade te beperken zijn verzekerd.

Extra informatie

Tot maximaal het verzekerde bedrag.

Keuze: koelschade

We vergoeden de schade aan voorraden  in koelruimten van het agrarisch bedrijf.

Extra informatie

De schade moet het gevolg zijn van het plotseling en onverwacht uitvallen van het koelsysteem en er moet schade zijn aan het koelsysteem.

Contra-expert

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: Hagel, inbraak, diefstal en neerslag

U kunt naast de verzekering voor brand en storm kiezen voor de verzekering voor hagel, inbraak, diefstal en neerslag.

Extra informatie

Waterschade bij neerslag door openstaande ramen of deuren is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Niet van toepassing

Onderdelen die niet bij inventaris horen

Geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen, caravans, vaartuigen, levende have en planten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U hebt altijd een eigen risco. U bepaalt de hoogte van het eigen risico. Schades onder het eigen risico zijn niet verzekerd.

Afspraken

Als u een verzekering bij ons afsluit bent u verplicht om installaties, apparatuur en alle toebehoren volgens de geldende voorschriften aan te leggen en te bedienen en de garantiebepalingen op te volgen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.