Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om het werk uit te voeren zoals de inrichting van uw bedrijf, machines en goederen die u verkoopt.

Wat is verzekerd?

De inventaris en voorraad op het in de polis genoemde risicoadres. U bent verzekerd tegen schade ontstaan door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal. Wilt u precies weten wat er verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Extra informatie

U kunt de bedrijfsmiddelenverzekering uitbreiden met de dekkingen: Geld, Koelschade en Glas.

Inventaris en voorraad

Bij inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde (in uitzonderingsgevallen op dag- of vervangingswaarde) en bij voorraad op vervangingswaarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Huurdersbelang

Het huurdersbelang is verzekerd wanneer de schade voor uw rekening komt als huurder en een andere verzekering de schade aan het huurdersbelang niet dekt. Er geldt een maximum vergoeding. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Extra kosten na schade

De extra kosten die u maakt na een gedekte schade worden tot een maximum bedrag vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen. Check uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen en maximeringen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij de Inventaris horen

Niet verzekerd zijn geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen, caravans, levende have en vaartuigen.

Onderdelen die niet bij de Voorraad horen

Niet verzekerd zijn motorrijtuigen en geld.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.