Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de vermindering van inkomsten door teruggang in de productie na een verzekerde schade.

Extra informatie

Niet als dit de teelt van gewassen in kassen of bedrijfsgebouwen of gewassen op het open veld is. Hiervoor zijn specifieke agrarische verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vermindering van netto winst en de betaling van vaste lasten van uw bedrijf wanneer uw bedrijf stilvalt door een verzekerde oorzaak.

Extra informatie

Deze dekking geldt alleen als schade aan de beschadigde spullen ook is verzekerd.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. U kunt zelf kiezen op welke basis uw bedrijfsschade wordt vastgesteld.

Keuze: huur

Het verlies van huurinkomsten van een verhuurd gebouw na een schade.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Storing nutsvoorzieningen

Hiervoor biedt dit product geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Uitkeringstermijn

U kunt de uitkeringstermijn zelf kiezen. Deze verzekering keert niet langer uit dan de afgesproken uitkeringstermijn.

Preventie

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld over preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risico-adressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.