Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw onderneming wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade door beroepsfouten van uw bedrijf, uzelf of uw werknemers.

Extra informatie

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een uitbreiding op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De AVB verzekert schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade bij uw opdrachtgever door een beroepsfout of verkeerd advies.

Wie zijn verzekerd?

Uw onderneming, uw werknemers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten zijn verzekerd. Ook een bedrijf dat u inhuurt is verzekerd.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan kan dat verzekerd worden als u hier voor de ingangsdatum van de verzekering nog niets van wist.

Uitloop

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd tot 5 jaar na de beeindigingsdatum als uw verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging.

Kantoorrisico

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed is verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Omstandigheden

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd als u ons dat vóór het stoppen van de verzekering heeft gemeld.

Wat is niet verzekerd?

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Extra informatie

Er is wel dekking voor de bestuurdersaansprakelijkheid voor de eigen Stichting Beheer derdengelden.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

Nederland.

Extra informatie

Uitbreiding naar Europa of wereld is mogelijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u  telefonisch doorgeven via uw adviseur.