Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is aansprakelijkheid ontstaan door handelen of nalaten van een bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor het verkeerd uitvoeren van taken (onbehoorlijk bestuur).

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Verzekerd is aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad.

Interne en externe aansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken door de door uw bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid). En u bent verzekerd voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder zijn verzekerd.

Extra informatie

Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook verzekerd.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Inloop

De aansprakelijkheid voor schade door handelen of nalaten dat vóór de ingangsdatum plaatsvond en waarvan u op het moment van de ingangsdatum van de verzekering niets wist is verzekerd.

Omstandigheden

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd als u ons dat vóór het stoppen van de verzekering heeft gemeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade om eigen voordeel te behalen of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diesfstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Boetes, dwangsommen en schades die worden toegewezen om te straffen zijn niet verzekerd.

Amerika

U bent niet verzekerd voor schade vanuit Amerikaanse wetgeving inzake pensioenen en aandelen.

Uitloop

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de einddatum? Dan is dat niet verzekerd.
De aansprakelijkheid voor schade vóór de beëindigingsdatum kan verzekerd worden als verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging.

Extra informatie

Deze verzekering dient vóór het stoppen van de verzekering aangevraagd te worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Faillisement

De verzekering stopt automatisch als uw bedrijf of als u met uw beroep stopt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verlenging kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen doet u schriftelijk.