Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de CAR-/montageverzekering verzekert u een aantal dekkingen voor de belangrijkste risico’s tijdens de bouw of verbouw van een gebouw of de montage van een installatie.

Wat is verzekerd?

Bouwverzekering: materiële beschadigingen gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd, gemonteerd of getest wordt. Tijdens deze periode is diefstal van bouwmaterialen ook gedekt.

Montageverzekering: materiële beschadigingen gedurende de periode dat de machine wordt geïnstalleerd inclusief de proefdraaiperiode.

Extra informatie

Het is een doorlopende polis waaronder al uw werken vallen.

Wie is verzekerd?

Alle partijen op de bouwplaats, bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer, architect, installateur, adviseurs en/of constructeurs.

Extra informatie

Nevenaannemers zijn mee te verzekeren.

Het werk

De materiële schade aan het werk tijdens de bouw- of montageperiode. Ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen en hulpconstructies die vast onderdeel worden van het werk en schade aan en diefstal van tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden. 

Keuze: aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan niet bij de bouw betrokken partijen op en rond het bouwterrein. Ook schade aan zaken van een ander, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is.

Extra informatie

De aansprakelijkheidsdekking is beperkt tot op of rond de bouwlocatie en geeft geen dekking voor werkgeversaansprakelijkheid. 

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Schade aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever. De schade moet een direct gevolg zijn van de bouwwerkzaamheden.

Keuze: hulpmateriaal

Schade aan en diefstal van hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij hulpconstructies en hulpwerken (bijv. steigers, bekistingen, damwanden), gereedschappen, machines, werktuigen en keten en loodsen en hun inhoud.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is voltooid kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn. U kunt voor deze beperkte dekking zelf de termijn kiezen (in maanden).

Wat is niet verzekerd?

  • Langzame achteruitgang zoals normale slijtage en corrosie en schade door ingebruikname voor de 1e oplevering en bedrijfsschade. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel of niet verzekerd bent. 

Persoonlijke bezittingen

Schade aan en diefstal van eigendommen van de verzekerden. De schade is ontstaan op de bouwplaats.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking voor schade door brand.

In- en uitloop

We verzekeren werken als zij starten na ingangsdatum van de verzekering. Werken starten tijdens de verzekering, maar worden opgeleverd na deze verzekering, moet u melden binnen 14 dagen na einddatum van de verzekering. Meldt u dit niet of betaalt u de eventueel aanvullende premie niet dan zijn de werken niet verzekerd.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing. Deze vindt u terug op uw verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op het terrein waar het werk komt te staan of waar het werk wordt uitgevoerd.

Extra informatie

Ook is er dekking op terreinen die speciaal bedoeld zijn voor opslag van bouwmaterialen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. We vragen u schades of veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via een automatische incasso. U kunt de premie ook per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor een eenmalige projectpolis is opzeggen niet mogelijk. Een 'doorlopende' verzekering kunt u dagelijks opzeggen.