Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het gaan om de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen en kopieerapparatuur.

Wat is verzekerd?

Plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade zoals vallen, stoten en inductie.

Opruimingskosten

Opruimingskosten worden tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag voor het verzekerd object vergoed.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat je werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur. Bijvoorbeeld salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Extra informatie

U verzekert dit onder de rubriek Bedrijfsstagnatie van de BedrijvenCompactPolis®.

Keuze: reconstructiekosten

Je kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals het terug zetten van een back-up

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Het transport is verzekerd wanneer dit plaatsvindt voor uw rekening en risico. Het doel van het transport moet zijn inspectie, reparatie, revisie of reiniging van het apparaat dat wordt vervoerd. Het dekkingsgebied is Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Cybercrime

Niet verzekerd is de schade die is ontstaan door cybercrime.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen uw bedrijf. De dekking voor mobiele elektronica geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur..