Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Wat is verzekerd?

De evenementenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. U kunt zelf kiezen welke risico's u verzekert.

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan, of het niet komen opdagen van de hoofdpersoon..

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt u schade aan personen of andermans spullen? En bent u daarvoor aansprakelijk? Dan is dat verzekerd.

Keuze: materiaal

Schade aan matereriaal, zoals geluidsintstallaties, meubilair, tenten, etc. is verzekerd. U kunt kiezen uit een dekking voor verschillende schadeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand/storm, diefstal na braak en andere van buitenkomende onheilen.

Keuze: ongevallendekking

U kunt kiezen uit verschillende categorieën zoals: de organisatie, deelnemers, publiek en specifieke personen. U kunt dit verzekeren tot een bepaald bedrag voor overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Keuze: slecht weer

U kunt de gevolgen van slecht weer meeverzekeren.

Keuze: Geld

U kunt zich verzekeren voor het verlies van contant geld tijdens verblijf en transport. Ook schade door acceptatie van vals geld kunt u verzekeren.

Keuze: Vernieling

Met de module vernieling bent u verzekerd voor schade die bezoekers toebrengen aan gebouwen of inventaris van de locatie waar het evenement wordt gehouden.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling en het ontbreken van vergunningen. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit de Verenigde Staten of Canada? Dan is ook op deze claim het Nederlandse recht van toepassing.

Winst

Winst is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Schade aan terreinen

Schade aan terreinen is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen zoals obstacle runs, colour runs en andere gevaarlijke sporten zijn niet altijd verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie direct na het afsluiten van de verzekering betalen. Betalen kan via een automatische incasso

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Ook de einddatum staat op het polisblad/verzekeringsbewijs. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het is een verzekering voor een vastgestelde periode. U kunt daarom de verzekering niet opzeggen.