Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw extra bouwwerk. Voorbeelden van extra bouwwerken zijn een hooiberg, mestsilo, watersilo, gasreduceerstation en een transformatorgebouw. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. U kunt kiezen voor de dekking Basis, Uitgebreid of Top.

Wat is verzekerd?

De extra bouwwerken op het in het verzekeringsbewijs genoemde risicoadres. Als de schade te repareren is, vergoeden wij de herstelkosten. Anders vergoeden wij de herbouwwaarde. Ook de kosten van opruimen zijn verzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan uw extra bouwwerk. Het gaat bij de dekking Basis om schades door brand, overspanning door bliksem, storm, hagel en gewicht van sneeuw of ijs.

Extra informatie

Wij spreken over 'storm' als er sprake is van wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde.

Verzekerd bedrag

Wij verzekeren uw extra bouwwerk tot maximaal het bedrag dat nodig is om het extra bouwwerk opnieuw te bouwen (herbouwwaarde).

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde. Bijvoorbeeld als het extra bouwwerk al te koop stond. Of de sloopwaarde als u het voornemen had het extra bouwwerk af te breken.

Extra kosten na schade

Extra kosten gesteld door de overheid voor het herstellen van uw extra bouwwerk na schade worden vergoed. Bijvoorbeeld omdat u moet voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Extra informatie

Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis. 

Keuze: tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade is als extra bouwwerk te verzekeren. 

Kosten van Experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de verzekeringsvoorwaarden staan eisen waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Keuze: Uitgebreid

Kiest u voor de dekking Uitgebreid dan is ook schade verzekerd door gewicht van water of smeltwater, neerslag, inbraak, diefstal, vandalisme, water en zaken die op uw gebouw vallen.

Keuze: Top

Kiest u voor de dekking Top dan is ook schade verzekerd door gewicht van water of smeltwater, neerslag, inbraak, diefstal, vandalisme, water, zaken die op uw gebouw vallen en andere plotselinge gebeurtenissen.

Extra informatie

De omschrijving van de andere plotselinge gebeurtenissen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risicoadres is niet verzekerd.

Extra informatie

Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is? Kijk dan in uw verzekeringsvoorwaarden.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan zaken die niet bij het extra bouwwerk horen is niet verzekerd. Een omschrijving van wat wij met extra bouwwerk bedoelen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden

Huur

Als u uw extra bouwwerk vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u precies wanneer u wel en wanneer u niet verzekerd bent voor schade door water.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als u uw extra bouwwerk niet meer gebruikt, meldt u dit direct. De veranderde situatie kan mogelijk gevolgen hebben voor uw dekking.

Extra informatie

Welke veranderingen u aan ons moet melden vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.