Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die u maakt door schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad op een risicoadres.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die u maakt door schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad op een risicoadres als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, blikseminslag, inbraak of diefstal.

Extra informatie

Het gaat om de extra kosten die nodig zijn om de normale bedrijfsvoering te hervatten. Niet verzekerd zijn de kosten voor herstel of vervanging van de beschadigde zaken.

Schadevergoeding

Het schadebedrag is het totaal van de gemaakte extra kosten tot en met 52 weken na de schadegebeurtenis.

Reconstructiekosten

De extra kosten die u maakt na verlies van gegevens door een gedekte schade, zijn verzekerd. Het gaat om de extra kosten die nodig zijn om de normale bedrijfsvoering te hervatten en zorgen voor herstel in de oorspronkelijke staat van de administratieve, boekhoudkundige of technische gegevens.

Kosten van Experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat er wel en niet verzekerd is.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen.

Storing nutsvoorzieningen

Schade door storing van nutsvoorzieningen is niet verzekerd.

Huur

Huuromzet die u misloopt, is niet verzekerd.

Neerslag

Schade door neerslag is niet verzekerd als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt, als het gebouw slecht onderhouden is, als de muren vocht doorlaten, als door neerslag grondwater omhoog komt en wanneer de neerslag door openstaande ramen binnenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw bijvoorbeeld leeg komt te staan dan geldt mogelijk een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Uitkeringstermijn

De maximale uitkeringstermijn is 52 weken.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.