Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schades door storm, brand en water. Of door gebeurtenissen zoals inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op het in de polis genoemde risicoadres. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

U kunt uw gebouwverzekering uitbreiden met extra dekkingen voor glas- en milieuschade op eigen locatie.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of de sloopwaarde als u het voornemen had het gebouw af te breken.

Extra kosten na schade

De extra kosten opgelegd door de overheid na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen, zijn ook verzekerd.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten na aftrek van de bespaarde kosten.

Extra informatie

Dit is gemaximeerd op 10% van het verzekerde bedrag van het gebouw voor de periode dat het gebouw (gedeeltelijk) niet kan worden gebruikt maar maximaal 52 aaneengesloten weken. Wanneer niet wordt herbouwd of hersteld, is deze termijn maximaal 10 weken.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade is gedekt tot EUR 5.000,-.

Extra informatie

Niet verzekerd bij schade door neerslag, storm of hagel.

Contra-expert

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slecht onderhoud of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle oorzaken die wij niet verzekeren.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit. Uw eigen risico bedraagt dan 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 5.000,- en een maximum van EUR 100.000,-.

Het is ook mogelijk om een harde uitsluiting op te nemen. In dat geval ontvangt bij het niet nakomen geen uitkering.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Als een lid van de VVE zijn plicht niet nakomt moet hij zijn deel van de schadevergoeding terugbetalen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Meld dat dan aan ons of uw adviseur.