Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de soort bundel die u kiest.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op het in de polis genoemde risicoadres. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij om schades door brand en storm.

Extra informatie

U kunt uw gebouwverzekering uitbreiden met een verzekering voor Glas en/of Milieuschade op eigen locatie.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of de sloopwaarde als u het voornemen had het gebouw af te breken.

Extra kosten na schade

Extra kosten gesteld door de overheid voor het herstellen van uw gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Extra informatie

Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis. Voor asbesthoudende zaken vergoeden wij maximaal € 25.000,-. Deze vergoeding geldt niet voor onbeschadigd asbesthoudend materiaal dat op last van de overheid moet worden verwijderd, afgevoerd of vervangen.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade is gedekt tot EUR 15.000,-.

Extra informatie

Niet verzekerd bij schade door diefstal, relletjes of plundering.

Kosten van Experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Keuze: Uitgebreid

Kiest u voor de dekking Uitgebreid dan is schade door neerslag, vandalisme, inbraak, schade door water en schade door zaken die op uw gebouw vallen verzekerd.

Keuze: Top

Kiest u voor de dekking Top dan is schade door neerslag, vandalisme, inbraak, schade door water, schade door zaken die op uw gebouw vallen en schade door een andere plotselinge gebeurtenis verzekerd.

Extra informatie

De omschrijving van de andere plotselinge gebeurtenissen vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risico-adres zijn niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten niet.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. In uw polisvoorwaarden leest u precies wanneer u wel en wanneer u niet verzekerd bent voor schade door water.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.