Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan gebouwen van agrarische ondernemers. Het gaat daarbij o.a. om schades door storm, brand, en wateroverlast, inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs staat. En de vaste inrichting van dit gebouw.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op de herbouwwaarde van uw gebouw.

Extra informatie

In een aantal gevallen vergoeden we de vervangingswaarde of verkoopwaarde. Bekijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden extra kosten voor het herstellen van uw gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van erfverhardingen en terreinafscheidingen na een verzekerde schade is verzekerd tot EUR 5.000,-.

Kosten van Experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert.

Extra informatie

De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: Aanvullende verzekering

De aanvullende vergoeding is een gekozen percentage van het schadebedrag.

Opruimingskosten

Sluit u de dekking Hagel af? Dan bent u ook verzekerd voor opruimingskosten.

Extra informatie

Deze zijn verzekerd voor schade tot 10% van het verzekerde bedrag van het beschadigde gebouw.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren openstaan is niet verzekerd.

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld over preventie-en beveiligingseisen.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gebouwen op het risicoadres die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.