Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan goederen die worden vervoerd en waarvoor u het risico draagt.

Wat is verzekerd?

Schade aan uw goederen tijdens de verzekerde reis.

Extra informatie

Ook de vermindering van de waarde van de goederen als gevolg van schade aan of verlies van de verpakking.
 

Schade aan zaken

Schade aan goederen door bijvoorbeeld aanrijding, aanvaring of brand is verzekerd. Ook waardevermindering van goederen door beschadiging of verlies van de verpakking en schade aan hulpmaterialen die bedoeld zijn om de goederen te verplaatsen is verzekerd.
 

Extra informatie

Schade aan die hulpmaterialen is tot maximaal € 5.000,- verzekerd.

Extra vergoedingen

Bereddingskosten, bijdragen in averij-grosse, bergings- en opruimingskosten en imaginaire winst.

Extra informatie

Averij-grosse is het verlies van lading aan boord van een schip die opgeofferd is voor behoud van de rest van de lading.

Iedereen die vracht aan boord van het schip heeft, deelt mee in het schadebedrag.

Oorlogs- en stakersrisico

Schade door oorlog of door een staking is verzekerd.

Keuze: diefstal

U kunt er voor kiezen om schade door diefstal te verzekeren.

Extra informatie

Diefstal van de verzekerde zaken is verzekerd na braak aan het vervoermiddel of na braak aan het pand waarin het vervoermiddel is gestald.

Keuze: allrisks

Met de keuze allrisk zijn alle verliezen en materiële schade verzekerd ongeacht de oorzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet en fraude en schade door illegale activiteiten.

Gevolg- en bedrijfsschade

De schade, die uw onderneming lijdt als gevolg van de schade aan de goederen.

Monster- en demonstratiecollecties

Schade aan monstercollecties, hulpmaterialen, containers en gereedschappen, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken bij aanvraag.

Eigen gebrek of bederf

Schade ontstaan door een gebrek of bederf in de verzekerde zaken zelf.

Ondeugdelijk vervoermiddel

Schade door een ondeugdelijk vervoermiddel.

Extra informatie

Als u dit vooraf wist.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Toeslag

Geen bijzondere situaties.

Waar ben ik gedekt?

In het dekkingsgebied dat op het verzekeringsbewijs staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden We vragen u schades of veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via een automatische incasso. U kunt de premie ook per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.