Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan goederen die worden vervoerd en waarvoor u het risico draagt.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan uw goederen tijdens de verzekerde reis.
 

Schade aan zaken

Schade aan losse spullen en dieren is verzekerd.

Extra informatie

Schade aan dieren is alleen verzekerd bij schade door brand, ontploffing of een ongeval maar niet als het vervoermiddel een vaartuig is.

Extra vergoedingen

Kosten om beschadigde zaken op te ruimen en gemeenschappelijke schade door opoffering (averij-grosse) is verzekerd.

Extra informatie

Averij-grosse is het verlies van lading aan boord van een schip die opgeofferd is voor behoud van de rest van de lading.

Het schadebedrag wordt gedeeld door iedereen die vracht aan boord van het schip hebben.

Oorlogs- en stakersrisico

Schade door oorlog of door een staking is verzekerd.

Diefstal

Schade door diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Diefstal uit het eigen vervoermiddel is alleen verzekerd als het eigen vervoermiddel juist is afgesloten. Bij diefstal tijdens vervoer door een beroepsvervoerder is ook een poging tot diefstal verzekerd.

Alle plotselinge gebeurtenissen

Alle plotselinge gebeurtenissen zijn verzekerd.

Extra informatie

Schade die ontstaat door een gebrek of bederf in de verzekerde zaken zelf is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet en fraude is niet verzekerd. Ook schade door illegale activiteiten is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

De schade, die een onderneming lijdt als gevolg van de schade aan de goederen, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Toeslag

Geen bijzondere situaties.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.