Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw agrarische bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen of aan spullen van anderen. Die schade is ontstaan door uw bedrijf, uw medewerkers, uw  producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen, medewerkers, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de werknemers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, comissarissen en maten. Ook meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan werknemers door bedrijfsongevallen en beroepsziekten, ongevallen in het verkeer en schade aan de spullen van de werknemer.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat de aansprakelijkheid ongegrond is.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als ze met onze toestemming of op ons verzoek zijn gemaakt.

Keuze: inloop

Aansprakelijkheid  voor schade door een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum als u bij het aangaan van de verzekering hiervan geen vermoeden had.

Keuze: Uitloop

Aansprakelijkheid voor schade nadat de verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging kan tot 1 jaar na beëindiging verzekerd worden.

Extra informatie

Aansprakelijkheid voor een handelen of nalaten als u hiervan een vermoeden heeft en ons dat meldt voor het stoppen van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Aansprakelijkheid voor schade aan het geleverde product en schade of de kosten die moeten worden gemaakt voor opnieuw uitvoeren van werk.

Opzet

Aansprakelijkheid voor schade die met opzet door u of een medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Aansprakelijkheid voor schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor milieuschade. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor schade door asbest en alles wat daarmee te maken heeft.

Wettelijke voorschriften

Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften over arbeidsomstandigheden.

Uitloop

De aansprakelijkheid voor schade door een handelen of nalaten nadat de verzekering is gestopt.

Extra informatie

Als de verzekering stopt vanwege bedrijfsbeëindiging kan vóór het stoppen van de verzekering hiervoor dekking worden aangevraagd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld. Enkele aansprakelijkheden zijn alleen verzerkerd als die binnen Europa ontstaan. U leest hier meer over in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.