Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd geschil. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

 Let op: dit geldt alleen als er een redelijke kans op succes is.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij geschillen met bijvoorbeeld medewerkers, klanten en inkopers.

Extra informatie

Het is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit welke dekkingen worden aangeboden.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij geschillen  die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw  beroep.

Keuze: incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan neemt Achmea Rechtsbijstand het incassotraject van u over.

Extra informatie

Deze dekking is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het  conflict te laat meldt en bij opzet en bestaande conflicten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Geschillen die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw bedrijf of uw beroep (hoedanigheid).

Belastingen

Juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten mag u voor geschillen nog 3 maanden geen gebruik maken van de verzekering.

Extra informatie

Geschillen die te voorzien zijn bij het afsluiten van de verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 30.000. U krijgt geen juridische hulp als het bedrag waarover het gaat lager is dan € 440.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarvoor gelden speciale afspraken. Deze staan in de verzekeringsvoorwaarden. In andere gevallen kiest Achmea Rechtsbijstand de rechtshulpverlener.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. 

Bij een geschil over een onroerende zaak is er alleen dekking in Nederland. 

Bij geschillen met klanten kan het geldigheidsgebied beperkt zijn tot Nederland. Uw dekking bepaalt waar u bent verzekerd. Check hiervoor de voorwaarden.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het geschil dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. U kunt de premie ook per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlenging kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.