Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten die u moet betalen als u uw reis plotseling moet uitstellen of annuleren.  U krijgt ook een vergoeding als u uw reis moet afbreken.
De verzekering is het hele jaar geldig.
De verzekering moet zijn afgesloten binnen 14 dagen nadat u de reis heeft geboekt.

Wat is verzekerd?

In dit informatiedocument staan de 4 belangrijkste annuleringsredenen.
U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. In de voorwaarden staat wanneer u daar recht op hebt.

Gezondheid

U bent verzekerd bij overlijden, een ziekte of een ongeval waardoor een verzekerde niet op reis kan. Ook bij overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van een persoon om wie u erg veel geeft. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen, u moet onverwacht geopereerd worden of u wordt onverwacht opgeroepen voor een donororgaan.

Extra informatie

Met ernstig bedoelen we dat er een grote kans is dat de persoon binnen kort overlijdt.

Familie

U bent verzekerd bij annulering door overlijden, een ernstig ongeval of een ernstige ziekte van een persoon om wie u erg veel geeft. Bijvoorbeeld: familielid of beste vriend.

Extra informatie

Met ernstig bedoelen we dat er een grote kans is dat de persoon binnen kort overlijdt.

Werk

U bent verzekerd als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. In de voorwaarden staat wanneer u daar recht op hebt.

Woning

Wij keren uit als u de reis moet annuleren omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt of uw koopwoning op een ander moment opgeleverd wordt. Of als u een grote schade heeft aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u voordat u op reis gaat zelf onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er een onderdeel uit door een verzekerde annuleringsreden? Dan bent u verzekerd.

Andere annuleringsredenen

In de verzekeringsvoorwaarden staan alle annuleringsredenen vermeldt.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is alleen dekking als de reden van annulering ontstaat door een onverwachte gebeurtenis en tijdens de looptijd van de verzekering. Er is geen dekking bij ernstige conflicten, atoomkernreactie, fraude en het niet nakomen van de voorwaarden. Ook niet bij opzet, het plegen van een misdrijf en het gebruik van bedwelmende stoffen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of gewapend conflict in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit verzekerd als uw reisgenoot volgens de voorwaarden van zijn verzekeraar mag annuleren. En alleen als u daardoor alleen moet reizen.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal het gekozen verzekerde bedrag per persoon per reis. Keuze: € 1.500,-, € 3.000,- of  € 4.500,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal in de wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade of via de Interpolis App. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert. Of u verhuist.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs  staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00.