Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Hypotheekbescherming van Interpolis verzekert u zich van een tijdelijke maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Aanvullend kunt u ook kiezen voor een tijdelijke uitkering bij werkloosheid.

Wat is verzekerd?

Een maandelijkse uitkering, gelijk aan het verzekerde bedrag, bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid om tijdelijk uw hypotheeklasten te kunnen blijven betalen.

Keuze: overlijden

De Hypotheekbescherming keert niet uit bij overlijden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U ontvangt het volledige verzekerde maandbedrag als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering.

Extra informatie

De uitkering start 1 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd, omdat uw werkgever in het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid uw salaris meestal volledig doorbetaalt. De uitkering stopt als de gekozen uitkeringsduur is bereikt of zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Werkloosheid

U krijgt een uitkering als u onvrijwillig werkloos wordt bij een vast of een tijdelijk contract. En u recht hebt op een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) van het UWV. En u tenminste een periode van 26 weken achter elkaar gewerkt hebt.

Extra informatie

Wordt u werkloos bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan keren wij maximaal 12 maanden uit. Wordt u werkloos bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan keren wij uit tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Als uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, dan ontvangt u 3 maanden uitkering.

Wat is niet verzekerd?

  • Als arbeidsongeschiktheid onstaat of erger wordt door opzet of grove schuld, gebruik van drugs of alcohol, gebruik van geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven. Als werkloosheid ontstaat of erger wordt door opzet of grove schuld door uzelf of iemand anders die belang heeft bij de uitkering of door ernstige conflicten.

Extra informatie

Wij keren ook niet uit als u uw plichten niet nakomt of misleidende informatie verstrekt of fraudeert. Als u uw premies niet betaalt wordt de verzekering door beeindigd.

Waar moet ik op letten?

De door u betaalde premie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering is onbelast.

Wachttijd

Het 1e jaar hebt u bij arbeidsongeschiktheid nog geen recht op een uitkering. Voor werkloosheid geldt geen wachttijd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Er zijn meerdere verplichtingen. Wij vragen van u ons tijdig te informeren als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, om uw premieverplichtingen na te komen, ons te informeren op het moment dat er geen hypotheeklening meer is en als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie voor Hypotheekbescherming betaalt u per maand en via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kiest zelf hoe lang uw verzekering loopt: 15, 20, 25 of 30 jaar. De verzekering kan uiterlijk lopen tot uw 67e. De verzekering stopt eerder als u geen hypotheeklening meer heeft of u minder dan 16 uur per week gaat werken.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen.