Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de verbeteringen, aanpassingen of voorzieningen aan het gebouw dat u huurt en volgens de huurovereenkomst zou moeten betalen. 

Extra informatie

Kijk in uw polisvoorwaarden voor de exacte omschrijving wat onder het begrip huurdersbelang valt. 

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan de verbeteringen, aanpassingen of voorzieningen aan het gebouw op het in het verzekeringsbewijs genoemde risicoadres dat u huurt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door brand, storm, neerslag, inbraak of botsing. 

Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. 
 

Extra informatie

U kunt uw huurdersbelangverzekering uitbreiden met een dekking voor Ruitbreuk.

Verzekerd bedrag

Uw huurdersbelang is verzekerd tot het op het verzekeringsbewijs  vermelde verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huurdersbelang. Er kan een clausule op het polisblad staan dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan uw huurdersbelang ook boven het verzekerd bedrag vergoed.

Extra informatie

Wij vergoeden de herstelkosten (bij reparatie) of de waarde van voor de gebeurtenis. In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het huurdersbelang al te koop stond.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden extra kosten die u moet maken om de schade aan uw huurdersbelang te beperken of op te ruimen na schade. Zoals bereddingskosten en 
opruimingskosten.

Extra informatie

Kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen en kosten op voorschrift van de overheid vergoeden wij tot maximaal € 250.000 per gebeurtenis.

Tuinaanleg

De kosten voor schade aan de tuin, bestrating of andere vorm van verharding na een verzekerde schade op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs staat, is gedekt tot € 15.000,- per gebeurtenis. U moet volgens de huurovereenkomst de schade betalen. Voor schade door diefstal, relletjes of plundering is geen dekking.

Extra informatie

Let op: bij schade door storm gaat het om schade die is veroorzaakt door onderdelen van een gebouw die de storm meeneemt of door zaken die de tuin inwaaien.

Kosten van Experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan zijn die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent of niet. Hieronder vindt u enkele uitsluitingen.

Extra informatie

Een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen of ernstige conflicten (molest). Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risicoadres zijn niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij uw huurdersbelang horen zijn niet verzekerd. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. Deze zijn verzekerd onder een Inventarisverzekering. 

Huur

Als u een deel van het gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten niet.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat bijvoorbeeld ramen of deuren open staan, is niet verzekerd. In de voorwaarden hebben wij duidelijk opgenomen wanneer schade door water of neerslag niet onder de dekking valt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekkingsbeperkingen vindt u in de polisvoorwaarden. Hieronder enkele voorbeelden.

Eigen risico

Wij hanteren een eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Indien er huurdersbelang is verzekerd en het gebouw staat leeg, dan geldt er een beperkte dekking. 

Asbest

Voor asbesthoudende zaken gelden specifieke afspraken en vergoedingen. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door via internet of aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Daarnaast verwachten wij dat u zo veel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op: wij kunnen de verzekering stoppen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur.