Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd geschil. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: dit geldt alleen als er een redelijke kans op succes is.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij geschillen met bijvoorbeeld klanten en inkopers.
 

Extra informatie

Afhankelijk van uw  behoefte kunt voor extra dekkingen kiezen.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij geschillen  die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw  beroep.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan neemt Achmea Rechtsbijstand het incassotraject van u over.

Keuze: Arbeidsrecht.

Juridische hulp bij geschillen over arbeidsrecht.

Keuze: Verhuur

Juridische hulp bij geschillen over verhuur van onroerend goed.

Wat is niet verzekerd?

  • Een conflict wat te laat wordt gemeld, opzet en bestaande conflicten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Geschillen die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw bedrijf of uw beroep (hoedanigheid).

Belastingen

Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Is geen onderdeel van deze verzekering.

Extra informatie

Kunt u apart verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, mag u voor geschillen nog 3 maanden geen gebruik maken van de verzekering. 

Extra informatie

Geschillen die te voorzien zijn bij het afsluiten van de verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 30.000. U krijgt geen juridische hulp als het bedrag waarover uw zaak gaat lager is dan het bedrag op uw verzekeringsbewijs.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarvoor gelden speciale afspraken. Deze staan in de verzekeringsvoorwaarden.
In andere gevallen kiest Achmea Rechtsbijstand de rechtshulpverlener.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Bij een geschil over een onroerende zaak alleen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het geschil dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via een automatische incasso. U kunt de premie ook per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.