Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen als uw bedrijf door schade helemaal of voor een deel stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

De omzet die u misloopt door een verzekerde schade aan bijvoorbeeld uw gebouw of inventaris. Het gaat dan om schade veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem, inbraak, of neerslag die onvoorzien het pand is binnengedrongen. De daling van kosten door die schade trekken we hiervan af. Er zijn bundels met verschillende dekkingen verkrijgbaar.

Extra informatie

Afhankelijk van de gekozen bundel met dekkingen op uw polisblad is een gebeurtenis verzekerd. In de polisvoorwaarden vindt u alle verzekerde gebeurtenissen waartegen u zich kunt verzekeren.

Schadevergoeding

U verzekert het verschil tussen de omzet voor en de omzet na een verzekerde gebeurtenis. De daling van kosten door de verzekerde schade trekken we daarvan af.

Storing nutsvoorzieningen

Omzetschade door het wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is alleen verzekerd als u een uitgebreide- of topdekking heeft.

Keuze: huur

Huuromzet die u misloopt kunt u verzekeren.

Reconstructiekosten

Zijn standaard meeverzekerd tot een bedrag van € 100.000,-

Kosten van experts

Het gaat om de kosten van onze expert. Heeft u zelf een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check dan uw polisvoorwaarden.

Boetes

Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen.

Neerslag

Schade door neerslag is niet verzekerd als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt, als het gebouw slecht onderhouden is, als de muren vocht doorlaten, als door neerslag grondwater omhoog komt en als de neerslag door openstaande ramen binnenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw bijvoorbeeld leeg komt te staan dan geldt mogelijk een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert uit vanaf het moment van de gebeurtenis totdat u weer een normale omzet kunt halen. De maximale periode hiervoor staat op verzekeringsbewijs.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. We vragen u schades of veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via een automatische incasso. U kunt de premie ook per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.