Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd geschil. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: dit geldt alleen als er een redelijke kans op succes is.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp en advies bij (dreigende) geschillen met bijvoorbeeld klanten en leveranciers.
 

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp en advies bij geschillen die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroep.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan neemt Achmea Rechtsbijstand het incassotraject van u over.

Keuze: Arbeidsrecht

Juridische hulp en advies bij geschillen over arbeidsrecht of sociale voorzieningen en - verzekeringen.

Keuze: Verhuur

Juridische hulp en advies bij geschillen met een huurder of pachter van onroerend goed.

Wat is niet verzekerd?

  • In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent of niet. Hier(onder) vindt u enkele uitsluitingen. Bijvoorbeeld: een conflict wat te laat wordt gemeld en dit is nadelig voor Achmea Rechtsbijstand.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Geschillen die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw bedrijf of uw beroep (hoedanigheid).

Belastingen

Juridische hulp en advies bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Geschillen die te maken hebben met het gebruik van motorvoertuigen en die ontstaan zijn in het verkeer, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt geschillen die te maken hebben met het gebruik van motorvoertuigen apart verzekeren.

Geschillen van uw buitenlandse (dochter)maatschappij(en)

Geschillen van uw buitenlandse (dochter)maatschappij(en) of waar deze bij betrokken zijn vallen niet onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, mag u voor geschillen nog 3 maanden geen gebruik maken van de verzekering. We noemen dit de wachttijd. 

Extra informatie

Geschillen die te voorzien zijn bij het afsluiten van de verzekering zijn niet verzekerd.

De wachttijd is niet van toepassing voor bijvoorbeeld geschillen in het verkeer of als deze rechtsbijstandverzekering aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering waarop dit geschil verzekerd zou zijn.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 50.000. Niet verzekerd zijn geschillen met een belang dat kleiner is dan de drempel (minimum belang). Het minimum belang leest u op de verzekeringskaart.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. 

In de volgende situaties mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen:
- als uw conflict voor de rechter komt;
- als uw tegenpartij ook rechtshulp van Achmea Rechtsbijstand krijgt.

In andere gevallen kiest Achmea Rechtsbijstand de
rechtshulpverlener of verleent Achmea Rechtsbijstand de rechtshulp zelf.

Minimum belang

U krijgt geen juridische hulp als het bedrag waarover uw zaak gaat lager is dan het minimum belang op uw verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Bij een geschil over een onroerende zaak alleen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door via internet of aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Daarnaast verwachten wij dat u zo veel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op: wij kunnen de verzekering stoppen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur.