Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederenvoorraad. Voorraad voor bijvoorbeeld verkoop, eigen verbruik of inkoop.

Extra informatie

Kijk in uw polisvoorwaarden voor de exacte omschrijving wat onder het begrip voorraad valt.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de voorraad op het in het
verzekeringsbewijs genoemde risicoadres. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om schade door brand, storm,
neerslag, inbraak of een botsing. 

Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de
dekking die u kiest.

Extra informatie

Voorraad van derden is alleen verzekerd als dat op
het verzekeringsbewijs is vermeld.

U kunt de Voorraadverzekering uitbreiden met de dekking Bederf gekoelde voorraad.

Inventaris en voorraad

Uw inventaris kunt u bij ons verzekeren op een aparte verzekering. Uw voorraad is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebasseerd op de vervangingswaarde.

Extra informatie

Uw (extra) seizoensvoorraad kan worden meeverzekerd. 

 

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden extra kosten die u moet maken om de schade aan uw voorraad te beperken, herstellen of op te ruimen na schade. Zoals bereddingskosten en opruimingskosten.

Extra informatie

Kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving
moet voldoen en kosten op voorschrift van de
overheid vergoeden wij tot maximaal € 250.000,- per
gebeurtenis. Controleer uw polisvoorwaarden voor
de vergoedingen en maximeringen.

Keuze: koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van
koelkasten en diepvriezers indien u heeft gekozen voor de dekking Bederf gekoelde voorraad.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan zijn die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten die u moet maken om de schade aan uw voorraad te beperken, herstellen of op te ruimen na schade. Zoals bereddingskosten en opruimingskosten.

Extra informatie

Kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen en kosten op voorschrift van de overheid vergoeden wij tot maximaal € 250.000,- per gebeurtenis. Controleer uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen en maximeringen. 
 

Wat is niet verzekerd?

  • In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent of niet. Hieronder vindt u enkele uitsluitingen.

Extra informatie

Een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen of ernstige conflicten (molest). Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risico-adres zijn niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Schade ontstaan door veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht is niet verzekerd. 

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat bijvoorbeeld ramen of deuren open staan is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden vindt u terug wanneer schade door water niet onder de polisdekking valt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekkingsbeperkingen vindt u in de polisvoorwaarden. Hieronder enkele voorbeelden.

Eigen risico

Wij hanteren een eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat of buiten gebruik is geldt een beperkte dekking. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door via internet of aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Daarnaast verwachten wij dat u zo veel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op: wij kunnen de verzekering stoppen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur.