Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen of aan spullen van anderen die ontstaat door uw bedrijf, uw werknemers, uw  producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de werknemers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Schade aan werknemers of hun spullen tijdens of door het werk.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als je wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat de aansprakelijkheid ongegrond is.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Inloop

Schade door een handelen of nalaten van vóór de ingangsdatum dat u op het moment van de ingangsdatum van de verzekering niet wist.

Uitloop

Aansprakelijkheid voor schade door een handelen of nalaten tot 1 jaar nadat de verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging.

Omstandigheden

Aansprakelijkheid voor schade door een handelen of nalaten als u hiervan een vermoeden heeft is verzekerd als u ons dat meldt vóór het stoppen van de verzekering.

Milieuschade

Schade aan het milieu door werk bij derden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade aan het geleverde product of de kosten die moeten worden gemaakt voor opnieuw uitvoeren van werk.

Opzet

Schade die met opzet door u of een werknemer is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Milieuschade

Schade aan het milieu die niet tijdens werk bij derden is veroorzaakt.

Asbest

Schade door asbest en alles wat daarmee te maken heeft.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

De aansprakelijkheid voor schade door een handelen of nalaten nadat de verzekering is gestopt.

Extra informatie

Tenzij de verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging. Dat is er nog 1 jaar dekking na stoppen verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks. Betalen gaat via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering iedere dag opzeggen.
Opzeggen doet u online.