Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen of aan spullen van anderen die ontstaat door uw bedrijf, uw werknemers, uw  producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de werknemers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Schade aan uw werknemers of hun spullen tijdens of door het werk. Ook is verzekerd schade aan uw werknemers als bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk.

Extra informatie

Schade aan uw werknemers als bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk is niet verzekerd als het motorrijtuig van u is, als het kenteken op uw naam staat of als u het motorrijtuig volgens een huur- of leaseovereenkomst gebruikt.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Milieuschade

Schade aan het milieu door de uitvoering van werk bij derden is verzekerd.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd als u hier voor de ingangsdatum van de verzekering nog niets van wist.

Uitloop

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw handelen of nalaten vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd tot 1 jaar na de beeindigingsdatum als uw verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging.

Omstandigheden

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw handelen of nalaten vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd als u ons dat vóór het stoppen van de verzekering heeft gemeld.

Zaken in beheer of in bewerking

Indien dat voor u van belang is, is schade aan losse spullen van derden die u huurt of leent of bewerkt verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade aan het geleverde product of de kosten die moeten worden gemaakt voor opnieuw uitvoeren van werk.

Opzet

Schade die met opzet door u of een werknemer is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Asbest

Schade door asbest en alles wat daarmee te maken heeft.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks. Betalen gaat via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering iedere dag opzeggen.
Opzeggen doet u online.