Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

U verzekert de brutowinst die u misloopt door verlies van omzet- of productie.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle gebeurtenissen waarvoor u zich kunt verzekeren.

Schadevergoeding

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten en de misgelopen winst van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door een verzekerde oorzaak.

Extra informatie

Bij het bepalen van de bedrijfsschade kunt u kiezen voor omzetvermindering of productievermindering.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Keuze: huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn meeverzekerd.

Contra-expert

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle oorzaken die wij niet verzekeren.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen

Reconstructiekosten

Reconstructiekosten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw leegstaat bijvoorbeeld dan geldt mogelijk een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Uitkeringstermijn

Vanaf de gebeurtenis totdat uw bedrijf weer normale omzet kan maken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. U kunt het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op het verzekeringsbewijs staat vermeld. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks online opzeggen