Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om het werk uit te voeren zoals de inrichting van uw bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd tegen schade ontstaan door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal. Voor een volledige weergave van uw dekking checkt u uw polisvoorwaarden.

Extra informatie

U kunt de bedrijfsmiddelenverzekering uitbreiden met de dekkingen: Eigen Gebrek, Buiten het Gebouw en Geld.

Inventaris en voorraad

Bij inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde (in uitzonderingsgevallen op dag- of vervangingswaarde).

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u maakt om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Kosten van experts

We vergoeden de kosten van onze expert. Heeft u zelf een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Extra kosten na schade

De extra kosten die u maakt na een gedekte schade worden tot een maximum bedrag vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen. Check uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen en maximeringen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software.

Koelschade

We vergoeden niet de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht. 

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Interpolis rekent 1x het eigen risico per schadegeval. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. We vragen u schades of veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via een automatische incasso. U kunt de premie ook per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.