Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inventaris. Hiermee bedoelen wij ook de niet zelfrijdende landbouwwerktuigen. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. U kunt kiezen voor de dekking Basis of Uitgebreid.

Wat is verzekerd?

De inventaris op het in het verzekeringsbewijs genoemde risicoadres. Met inventaris bedoelen wij ook de niet zelfrijdende landbouwwerktuigen. Deze verzekering vergoedt schade aan uw inventaris. Ook de kosten van opruimen zijn verzekerd. Het gaat bij de dekking Basis om schades door brand, overspanning door bliksem, storm, hagel en gewicht van sneeuw of ijs.

Extra informatie

Wij spreken over 'storm' als er sprake is van wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde. U kunt uw inventarisverzekering uitbreiden met een verzekering voor Geld.

Inventaris en voorraad

WIj verzekeren uw inventaris op basis van nieuwwaarde. In bepaalde situaties vergoeden we de dagwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u maakt om de direct dreigende schade zoveel mogelijk te voorkomen. Of de kosten om schade te beperken.

Keuze: Uitgebreid

Kiest u voor de dekking Uitgebreid dan is ook schade verzekerd door gewicht van water of smeltwater, wolkbreuk, diefstal, vandalisme, water en transport.

Extra informatie

U kunt uw inventarisverzekering met een dekking Uitgebreid uitbreiden met een verzekering voor Geld of Van buiten komend gevaar. U kunt uw inventarisverzekering met een dekking Uitgebreid en een dekking Van buiten komend gevaar uitbreiden met een verzekering voor Diefstal zonder braak of Eigen gebrek.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de verzekeringsvoorwaarden staan eisen waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Verzekerd bedrag

Wij verzekeren uw inventaris tot maximaal het bedrag dat nodig is om de inventaris opnieuw te kopen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risicoadres is niet verzekerd.

Extra informatie

Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is? Kijk dan in uw verzekeringsvoorwaarden.

Schade door software

Schade aan software, administratieve-, boekhoudkundige- en technische gegevens is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden niet de schade door uitvallen of onjuist functioneren van de koelcel.

Huurdersbelang

Wij vergoeden niet de veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw gebouw hebt aangebracht.

Onderdelen die niet bij de inventaris horen

Schade aan zaken die niet bij de inventaris horen is niet verzekerd. Een omschrijving van wat wij met inventaris bedoelen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd.

Extra informatie

Wel verzekerd is waterschade bij neerslag als de brandweer eist dat de (lucht)ramen opengaan bij een brandalarm.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan. Ook geldt de verzekering ergens anders in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

ls u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.
 

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.