Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om het werk uit te voeren zoals de inrichting van uw bedrijf en machines.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden voor de exacte omschrijving wat onder het begrip inventaris valt.

Wat is verzekerd?

De inventaris op het in de polis genoemde risicoadres. Wij vergoeden op basis van nieuwwaarde (in uitzonderingsgevallen op dag- of vervangingswaarde). U bent verzekerd tegen schade ontstaan door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal.

Extra informatie

Kasgeld is verzekerd boven het verzekerd bedrag tot maximaal € 5.000,00 per gebeurtenis. U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor draagbare elektronische hulpmiddelen. Kijk in de voorwaarden voor de precieze dekking van de inventarisverzekering.

Inventaris en voorraad

Uw Inventaris wordt verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Om uw garantie tegen onderverzekering te behouden, moet u uw polis jaarlijks actualiseren. Doet u dit niet, dan vervalt uw garantie tegen onderverzekering.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Extra kosten

Dit is een extra vergoeding voor bijvoorbeeld de kosten om de administratie of boekhouding te herstellen tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis of de kosten om sleutels en sloten van het gebouw te vervangen als de sleutels gestolen zijn tot maximaal € 1.250,-. per gebeurtenis.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden voor de precieze dekking voor kosten die zijn gemaakt naast de schade.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten van de expert die niet voldoet niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming of illegale activiteiten op het risico-adres. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden voor de precieze omschrijving wat niet door ons wordt verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden niet de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Onderdelen die niet bij de Inventaris horen

Niet verzekerd zijn: motorrijtuigen, caravans, vaartuigen, paarden, vee, geld, waardepapieren.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren openstaan, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan betalen wij niet. De afspraken staan op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef een nieuw risico-adres zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.