Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw kas. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. U kunt kiezen voor de dekking Basis, Uitgebreid of Top. U kunt uw kasverzekering uitbreiden met een optionele dekking voor Milieu.

Wat is verzekerd?

De kassen op het in het verzekeringsbewijs genoemde risicoadres. En de vaste inrichting. Als de schade te repareren is, vergoeden wij de herstelkosten. Anders vergoeden wij de herbouwwaarde. Ook de kosten van opruimen zijn verzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan uw kas. Het gaat bij de dekking Basis om schades door brand, overspanning door bliksem, storm, hagel en gewicht van sneeuw of ijs.

Extra informatie

Wij spreken over 'storm' als er sprake is van wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde. 

Hagel

Schade aan de kas die ontstaat door hagel is verzekerd.

Storm

Schade aan de kas die ontstaat door storm is verzekerd.

Brand

Schade aan de kas die ontstaat door brand is verzekerd. Bijvoorbeeld na een blikseminslag.

Verzekerd bedrag

Wij verzekeren uw gebouw tot maximaal het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw te bouwen (herbouwwaarde).

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden wij de verkoopwaarde. Bijvoorbeeld als de kas al te koop stond. Of de sloopwaarde als u het voornemen had de kas af te breken.

Keuze: Uitgebreid

Kiest u voor de dekking Uitgebreid dan is ook schade verzekerd door gewicht van water of smeltwater, neerslag, inbraak, diefstal, vandalisme, water en zaken die op uw kas vallen.

Keuze: Top

Kiest u voor de dekking Top dan is ook schade verzekerd door gewicht van water of smeltwater, neerslag, inbraak, diefstal, vandalisme, water, zaken die op uw kas vallen en andere plotselinge gebeurtenissen.

Extra informatie

De omschrijving van de andere plotselinge gebeurtenissen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is? Kijk dan in uw verzekeringsvoorwaarden.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij de kas horen

Schade aan zaken die niet bij de kas horen is niet verzekerd. Een omschrijving van wat wij met kas bedoelen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd.

Extra informatie

Wel verzekerd is waterschade bij neerslag als de brandweer eist dat de (lucht)ramen opengaan bij een brandalarm.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u precies wanneer u wel en wanneer u niet verzekerd bent voor schade door water.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw kas niet meer gebruikt wordt, meldt u dit direct. De veranderde situatie kan mogelijk gevolgen hebben voor uw dekking.

Extra informatie

Welke veranderingen u aan ons moet melden vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.