Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines.

Wat is verzekerd?

Uw verzekerde object(en) tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen.  Verzekerd is ook schade die het gevolg is van eigen gebrek.

Extra informatie

De eigen gebrek dekking geldt niet voor de elektronische componenten, die onderdeel zijn van het verzekerd object, die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaar.

Opruimingskosten

Verzekerd zijn de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag voor het verzekerd object.

Schadevergoeding

Vergoed worden de herstelkosten plus de kosten van (de)montage. Bij totaal verlies wordt de dagwaarde vergoed met een minimum van 20% van de verzekerde waarde. Bij herstel wordt een redelijke aftrek van nieuw voor oud toegepast.

Extra informatie

Er is sprake van totaal verlies wanneer de herstelkosten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de dagwaarde onmiddellijk vóór de schade.

Keuze: overwerk herstelkosten

Bedrijfsschade en de kosten van bespoediging van het herstel (overwerkkosten) is gedekt.

In- en uitbouwkosten

Deze kosten zijn verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u de precies de inhoud van de dekking.

Transportkosten

Deze kosten zijn verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u de precies de inhoud van de dekking.

Keuze: Machinebedrijfsschadedekking

Met deze dekking verzekert u de bedrijfsschade. De bedrijfsschade is een direct gevolg van een verzekerde schade aan een op de polis verzekerde machine. Op de polis staat wat de maximale uitkeringstermijn is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine.

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Bedrijfsschade [en de kosten van bespoediging van het herstel (overwerk-kosten)] is niet gedekt.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Garantiebepalingen

Schade die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract of op grond van een andere overeenkomst met een derde is niet verzekerd.

Overbelasting / Experimenten

Schade die ontstaat door voortdurende overbelasting van of experimenteren met het verzekerd object is niet verzekerd.

Verwisselbare werktuigen en gereedschappen

Schade aan verwisselbare werktuigen en gereedschappen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De materiële schade moet zodanig zijn, dat herstel of vervanging van (een onderdeel van) het verzekerd object noodzakelijk is om het weer in werking te kunnen stellen.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines die op het terrein van verzekerde staan, of zoals anders vermeld op het verzekeringsbewijs.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.