Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.  De verontreiniging is ontstaan op uw terrein door een gedekt gevaar.

Herstelkosten van andere schade

Schade die ontstaat aan zaken door het opruimen van de verontreiniging is verzekerd. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten om de schade te onderzoeken door experts zijn verzekerd.

Asbest

De kosten voor het wegnemen van asbest dat door een brand of storm is vrijgekomen zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Een verontreiniging die bij het sluiten van de verzekering al bestaat.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat als u de voorschriften van de overheid niet naleeft is niet verzekerd..

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Preventie

De voorschriften die door de overheid zijn opgesteld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie binnen Nederland die op het verzekeringsbewijs staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verlenging kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen doet u schriftelijk.