Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging door werkzaamheden bij derden.

Wat is verzekerd?

De kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (vast, vloeibaar en gas) door werkzaamheden op de locatie van derden.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten om de schade te onderzoeken zijn verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door werkzaamheden? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Een verontreiniging die bij het beginnen van de werkzaamheden al bestaat.

Onvoldoende milieuzorg

Schade door niet naleven van voorschriften van de overheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Preventie

Schade door niet naleven van de voorschriften van de overheid.

Waar ben ik gedekt?

Een locatie binnen Nederland waar u werkzaamheden verricht.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verlenging kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen doet u schriftelijk.