Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. Bij deze verzekering zit verzuimbegeleiding, hulp bij re-integratie en vergoeding van interventies inbegrepen.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet vergoeden. Ook is het loon dat u per werknemer kunt verzekeren gemaximeerd. Bij deze verzekering hoort een contract met de gecertificeerde arbodienst waar wij mee samenwerken.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract.

Poortwachterproof

Als u de door de bedrijfsarts en ons gegeven adviezen opvolgt, vergoeden wij een eventuele loonsanctie die door het UWV kan worden opgelegd.

Interventievergoeding

Wij vergoeden de kosten voor interventies wanneer deze in het kader van de wet Verbetering Poortwachter geadviseerd worden door de bedrijfsarts.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wij vergoeden dan een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Verzuimbegeleiding

Wij begeleiden u en uw werknemer bij ziekte van een werknemer. Wij werken hierbij samen met een gecertificeerde arbodienst voor deze verzekering. U kunt bij deze verzekering niet zelf kiezen voor een andere dienstverlener. U moet altijd voldoen aan de wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en de zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En we vergoeden de noodzakelijke reintegratiekosten. Let op: u blijft (met uw werknemers) zelf (eind)verantwoordelijk voor de re-integratie. U moet zich onder andere houden aan alle wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Extra informatie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers bijvoorbeeld met de inzet van een casemanager die u ondersteunt bij de uitvoering van uw taken.

Casemanager

Als u te maken krijgt met (dreigend) langdurig verzuim van een werknemer leveren wij een casemanager die namens u de regie voert over het ziekteverzuimproces en de re-integratie.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden een eenmalige overlijdensuitkering als uw werknemer overlijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Ook directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Niet van toepassing.

Fraude of opzet

U krijgt geen vergoeding als er sprake is van fraude of opzet. Dan stoppen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten. En wij kunnen de verzekering direct stoppen.

Sanctie

Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan krijgt u daarvoor geen vergoeding, als u de adviezen van ons en de bedrijfsarts niet opvolgt. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beinvloedt dat de vergoeding.

Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doet u of uw werknemer te weinig aan re-integratie. Dan beïnvloedt dat de vergoeding. Ziekmeldingen of betermeldingen moet u op de eerste ziektedag / de dag van herstel aan ons doorgeven. Meldt u te laat? Dan kan dat van invloed zijn op de vergoeding.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een zieke werknemer bij u in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet (meteen) onder deze verzekering, maar pas als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode in werkdagen. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden voor een eigenrisicoperiode.  De eigenrisicoperiode geldt per ziektegeval.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal € 125.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij deze verzekering hoort een contract met de geregistreerde arbodienst waar wij mee samenwerken. U moet hiermee akkoord gaan. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen binnen 2 werkdagen aan ons door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Wij kijken bij (nieuwe) premievoorstellen in beperkte mate naar het verzuim van uw zieke werknemers in voorafgaande periode(s). We berekenen de jaarpremie door de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met uw premiepercentage.

Extra informatie

Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. De hoogte van het premiepercentage hangt verder onder andere af van het verzuim in eerdere jaren (in beperkte mate), uw bedrijfsgegevens en de samenstelling van het personeelsbestand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd staat op de polis. De verzekering wordt na de afgesproken looptijd telkens automatisch verlengd met één jaar of stopt als u opzegt of als wij opzeggen. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. In de polisvoorwaarden staan alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks per e-mail of per post stoppen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Als u het contract aan het einde van de eerste looptijd wilt beëindigen, moet u uiterlijk een maand van te voren opzeggen.