Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan de verzekerde objecten die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de objecten die zijn omschreven op het verzekeringsbewijs voor alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen waaronder diefstal en verduistering.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt door u opgegeven en is gebaseerd op nieuwwaarde.

Schadevaststelling\-vergoeding

Wij vergoeden de reparatiekosten. Voor normale slijtage wordt een redelijke aftrek van nieuw voor oud toegepast. Als reparatie niet mogelijk is of als de reparatiekosten of de vervangingskosten hoger zijn dan de dagwaarde, wordt de dagwaarde vergoed. Bij diefstal wordt de waarde vergoed van het object zoals deze was onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Eigen gebrek

Zowel het eigen gebrek zelf als schade die er het gevolg van is, is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet voor schade ontstaan door brand, ontploffing, aanraken, botsen, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van een eigen gebrek van het verzekerd object.

Schade die het functioneren niet belemmert

Niet verzekerd is schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, zoals graffiti. Deze uitsluiting geldt niet als de beschadiging van invloed is op het functioneren van het verzekerd object.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het risico van diefstal, gepleegd tussen 20.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s morgens, is uitsluitend gedekt na braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van een pand waarin de verzekerde objecten zich bevinden.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig voor het gebied dat is omschreven op uw verzekeringsbewijs.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.