Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan berijder en opzittende en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Dit is een aanvullende verzekering op de motorverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade aan de berijder en de opzittende van de motor door een verkeersongeval. Ook als de berijder en opzittende in de directe nabijheid van de motor zijn. Bijvoorbeeld tijdens het op- en afstappen, tanken of een reparatie onderweg. Het gaat hierbij om schade aan de personen (lichamelijk, geestelijk of overlijden) en schade aan spullen. 

Extra informatie

De schade wordt vergoed, ook als (nog) niet vast staat wie hiervoor aansprakelijk is.

Verzekerd bedrag

De verzekering vergoedt maximaal € 75.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen. Voor schade aan spullen van de opzittenden wordt maximaal € 5.000,- vergoed. Accessoires van de motor vallen hier niet onder. 

Schade aan personen

Voor schade aan personen vergoeden we bijvoorbeeld het verlies aan arbeidsvermogen, de medische kosten die niet door een zorgverzekeraar worden vergoed, smartengeld en affectieschade voor uw naasten. 

Extra informatie

We behandelen de schade volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade. 

Schade aan spullen

Wij vergoeden schade aan de bagage, kleding of spullen die de berijder en opzittende bij zich heeft op de motor.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

Schade is niet verzekerd als de berijder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. Ook niet als de berijder niet meewerkt aan een blaastest of bloedtest. 

De motor doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw motor meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd. 

Extra informatie

Een training voor een behendigheidsrit is wel verzekerd bij een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen). 

De motor wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de motor voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Helmplicht

Droeg u geen helm en deze was wel verplicht? Dan vergoeden we maximaal 75%. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. Als u kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat u geen helm droeg, dan geldt deze beperking niet. 

De schade is hoger dan het verzekerd bedrag

We betalen de schade per persoon in verhouding tot de schade. 

Waar ben ik gedekt?

Uw bent verzekerd in heel Europa, Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. 
Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade of via de Interpolis App. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als u gaat verhuizen, als u de motor verkoopt of als iemand anders de regelmatige berijder van de motor wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00.