Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw teelt in kassen. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. U kunt kiezen voor de dekking Basis, Uitgebreid of Top.

Wat is verzekerd?

De teelt in de kassen op het in het verzekeringsbewijs genoemde risicoadres. En de omzet van de teelt. Ook de kosten van opruiminen zijn verzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan uw teelt. Het gaat bij de dekking Basis om schades door brand, overspanning door bliksem, storm, hagel en gewicht van sneeuw of ijs.

Extra informatie

Wij spreken over 'storm' als er sprake is van wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde. Ook de omzet die u misloopt door beschadiging of door verlies van plantmateriaal dat wordt opgekweekt buiten het risicoadres is verzekerd.

Schade door brand

Schade aan de teelt die ontstaat door brand is verzekerd, bijvoorbeeld na een blikseminslag.

Schade door hagel

Schade aan de teelt die ontstaat door hagel is verzekerd.

Schade door storm

Schade aan de teelt die ontstaat door storm is verzekerd. 

Keuze: Uitgebreid

Kiest u voor de dekking Uitgebreid dan is ook schade verzekerd door gewicht van water of smeltwater, wolkbreuk, diefstal, vandalisme, water en transport.

Extra informatie

Ook de omzet die u misloopt door milieuschade of asbestverontreiniging is verzekerd.

Keuze: Top

Kiest u voor de dekking Top dan is ook schade verzekerd door uitvallen of onjuist functioneren van de koelcel, uitvallen of onjuist functioneren van regelapparatuur voor gewenste klimaat in de kas, oververhitting van zwavel, vallen van apparatuur, installaties of systemen en andere van buiten komende gevaren.

Extra informatie

Ook de omzet die u misloopt door milieuschade of asbestverontreiniging is verzekerd. U kunt uw teeltverzekering met een dekking Top uitbreiden met een verzekering voor Licht, Water en voeding, Rookgas en Gasvoorziening.

Verzekerd bedrag

Wij verzekeren uw teelt tot maximaal de normaal te verwachten omzet per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten of verkeerde bediening. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is? Kijk dan in uw verzekeringsvoorwaarden.

Schade door schimmels, bacteriën, virussen en insecten

Schade die onstaat door schimmels, bacteriën, virussen en insecten is niet verzekerd.

Schade door marktverlies of verlies van goodwill

Schade die ontstaat door marktverlies of verlies van goodwill is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u precies wanneer u wel en wanneer u niet verzekerd bent voor schade door water.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Preventie

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.