Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan zaken en goederen in het bedrijf die voor verkoop bedoeld zijn, de zaken en goederen die nodig zijn om de voorraad te fabriceren en de verpakkingsmaterialen voor de zaken en goederen.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden voor de exacte omschrijving wat onder het begrip voorraad valt.

Wat is verzekerd?

De voorraad op het in de polis genoemde risicoadres. Wij vergoeden op basis van vervangingswaarde. U bent verzekerd tegen schade ontstaan door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal.

Extra informatie

De verzekering voor voorraad is inclusief een dekking voor koelschade. Kijk in de voorwaarden voor de precieze dekking van de voorraadverzekering.

Inventaris en voorraad

Uw voorraad wordt verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Om uw garantie tegen onderverzekering te behouden, moet u uw polis jaarlijks actualiseren. Doet u dit niet, dan vervalt uw garantie tegen onderverzekering.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

Bij bederf van gekoelde spullen. Er zijn voorwaarden aan deze dekking verbonden. Kijk hiervoor in de voorwaarden.

Extra kosten

Dit is een extra vergoeding voor bijvoorbeeld de kosten om beschadigde voorraad op te ruimen of de kosten om voorraad te vervoeren en op te slaan.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden voor de precieze dekking voor kosten die zijn gemaakt naast de schade.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten van de expert die niet voldoet niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen of illegale activiteiten op het risico-adres. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden voor de precieze omschrijving wat niet door ons wordt verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan het pand heeft aangebracht vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren openstaan, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan betalen wij niet. De afspraken staan op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef een nieuw risico-adres zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.