Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw zelfrijdend werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw zelfrijdend werkmaterieel verzekerd is. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Bij de keuze WA betalen wij de schade die u met uw zelfrijdend werkmaterieel veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Extra informatie

U kunt schade veroorzaakt door uw zelfrijdend werkmaterieel aan kabels en leidingen en aan uw eigen voorwerpen aanvullend verzekeren.

Keuze: beperkt Casco

Bij de keuze Beperkt Casco kunt u de dekking Brand, Natuur kiezen. Dan is schade door brand, kortsluiting en storm verzekerd. U kunt daarnaast de dekking Diefstal kiezen. Dan is schade door diefstal of poging daartoe en verduistering verzekerd.

Keuze: casco Standaard

Bij de keuze Casco Standaard betalen wij schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Keuze: casco Uitgebreid

Bij de keuze Casco Uitgebreid kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen voor uw zelfrijdend werkmaterieel. Wij betalen dan bijvoorbeeld schade door een eigen gebrek in uw zelfrijdend werkmaterieel, onoordeelkundige of foutieve bediening van uw zelfrijdend werkmaterieel, of schade door een reparatiefout.

Extra informatie

Let op bij de dekking eigen gebrek mag uw werkmaterieel niet ouder zijn dan 5 jaar.

Keuze: Schadeverzekering in-/opzittenden

Bij de Schadeverzekering in-/opzittenden betalen wij schade aan zaken en in- en opzittenden van het zelfrijdend werkmaterieel door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.

Extra informatie

Schade aan bedrijfsmatig vervoerde goederen betalen wij niet.

Elektronica en accessoires

Is de schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel verzekerd? Dan is schade aan achteraf toegevoegde accessoires tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag standaard meeverzekerd.
Komt u boven dit bedrag uit? Dan kunt u deze accessoires aanvullend verzekeren.

Hulpverlening

Kan na een gedekte schade uw zelfrijdend werkmaterieel niet meer rijden? Dan regelen wij het bergen en vervoer van uw zelfrijdend werkmaterieel naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder wettelijke bevoegdheid of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als de bestuurder van uw zelfrijdend werkmaterieel nog geen 16 jaar of ouder is en schade maakt aan een ander motorrrijtuig.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Vervangend werkmaterieel

Uw dekking voor schade loopt niet door als u vervangend werkmaterieel gebruikt.

Onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Schade door bevriezing

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering in-/opzittenden. Schade aan bedrijfsmatig vervoerde goederen is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u meestal geen eigen risico. Bij schade aan kabels en leidingen en aan uw eigen voorwerpen heeft u wel een eigen risico.
Als wij schade aan uw werkmaterieel betalen, kan er een eigen risico van toepassing zijn, afhankelijk van het soort werkmaterieel en soort schade.

Extra informatie

U kunt een hoger eigen risico hebben als u niet voldoet aan de preventie-eisen.

Afspraken

Wij kunnen eisen stellen aan de beveiliging afhankelijk van het soort werkmaterieel en de cataloguswaarde.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij met u afspraken over de beveiligingseisen die wij stellen. Deze vindt u daarna terug op uw verzekeringsbewijs.

Reparatie

U laat schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw zelfrijdend werkmaterieel betalen wij op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 40%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.