Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw auto- of motorfietsverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen de verzekerde som uitgekeerd.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan wordt er een bedrag uitgekeerd waarvan de hoogte afhangt van de mate van invaliditeit. Dit is dan een deel van de verzekerde som voor invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Meer passagiers dan verzekerd

U geeft het aantal verzekerde personen op. Worden er meer personen vervoerd dan op het polisblad staan, dan worden verzekerde sommen verdeeld over het totaal aantal passagiers.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. En bij schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen.

Extra informatie

Passagiers vervoerd in een laadruimte zijn ook niet verzekerd. Ook is er geen dekking tijdens verhuur of bij betaald personenvervoer.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Beperking uitkering afhankelijk van leeftijd. Bij overlijden: Verzekerden jonger dan 16 en ouder dan 70, maximaal € 5.000,- . Bij invaliditeit: Verzekerden ouder dan 70, maximaal € 10.000,- .

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en veelal ook in Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.