Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Er kan gekozen worden uit verschillende verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt dan rente over deze periode.

Extra informatie

De mate van invaliditeit kan pas worden vastgesteld zodra er sprake is van een eindtoestand (zodra er geen verder herstel zal zijn).

Keuze: overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Uitgebreide dekking

Naast een direct ongeval zijn er ook diverse andere oorzaken, waardoor u invalide raakt of overlijdt verzekerd, zoals door acute vergiftiging, zweepslag of hernia.

Extra informatie

Een complete opsomming in art. 2 van de voorwaarden.

Bepaalde beroepswerkzaamheden

Voor bepaalde beroepswerkzaamheden bent u niet (standaard) verzekerd. Denk aan het werken met gevaarlijke machines of gereedschappen. Of het werken op hoogte, zoals op steigers, ladders en daken.

Extra informatie

Let op: een aantal beroepswerkzaamheden zijn niet te verzekeren. Informeer bij uw verzekeringsadviseur over de mogelijkheden. Ook als uw beroep wijzigt nadat u de verzekering heeft afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij een ongeval door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. Of als u een motorfiets bestuurt met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke sporten. Denk aan onderwatersport waarbij perslucht nodig is, parachutespringen of deltavliegen. Of deelname aan een wieler-, bobslee- of skiwedstrijd .

Extra informatie

Voor het beoefenen van enige sport anders dan als amateur is ook geen dekking. Informeer vooraf bij uw verzekeringsadviseur of een bepaalde sport verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt ude premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.