Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door de auto. In sommige gevallen vergoedt de verzekering ook schade aan de auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als met de auto schade wordt veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. Onder de dekking vallen nog allerlei extra kosten. Zie hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. Ook een auto kan gerepatrieerd worden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt in plaats van de dagwaarde de schade vergoed volgens de nieuwwaarde-regeling.

Extra informatie

Bij een verdwenen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was. Voor de nieuwwaarde-regeling moet de auto nog geen 3 jaar oud zijn. In het eerste jaar wordt de nieuwwaarde vergoed. Tot drie jaar bestaat een gunstige afschrijving.

Reparatie

Bij alle schade is er vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij een gedekte schadeoorzaak heeft reparatie via een door ons geselecteerd bedrijf voordelen, zoals geen of een verminderd eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kosten bij reparatie via een aangesloten bedrijf. Bij vervanging van de ruit bij een aangesloten bedrijf wordt het eigen risico verminderd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Keuze: pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Extra keuze

Voor verhaal van schade veroorzaakt door anderen kan een rechtsbijstandverzekering worden afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Bij Wettelijke Aansprakelijkheid wordt schade van anderen betaald. Dit is bijvoorbeeld niet schade: - aan uw auto; - aan de bestuurder van uw auto; - van de bestuurder van uw auto.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Extra informatie

Er zijn nog andere bijzondere oorzaken in de polisvoorwaarden genoemd, waarvoor wel dekking is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verhaal van de schade in het verkeer is meestal gratis gedekt. Voor een uitgebreidere dekking kan een rechtsbijstand-verzekering worden afgesloten.

Eigen risico

Voor de WA verzekering geldt meestal geen eigen risico. Bij gedekte schade aan de eigen auto geldt een standaard eigen risico van € 135,=. Bij bestuurders onder de 24 jaar is er een extra eigen risico van € 65.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en veelal ook in Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Elk jaar zonder schadeclaim geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Vervalt (deels) de korting dan wordt de premie hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.